-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIENjCCAx6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBvMQswCQYDVQQGEwJTRTEU MBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFs IFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBFeHRlcm5hbCBDQSBSb290 MB4XDTAwMDUzMDEwNDgzOFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFowbzELMAkGA1UEBhMCU0Ux FDASBgNVBAoTC0FkZFRydXN0IEFCMSYwJAYDVQQLEx1BZGRUcnVzdCBFeHRlcm5h bCBUVFAgTmV0d29yazEiMCAGA1UEAxMZQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgQ0EgUm9v dDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALf3GjPm8gAELTngTlvt H7xsD821+iO2zt6bETOXpClMfZOfvUq8k+0DGuOPz+VtUFrWlymUWoCwSXrbLpX9 uMq/NzgtHj6RQa1wVsfwTz/oMp50ysiQVOnGXw94nZpAPA6sYapeFI+eh6FqUNzX mk6vBbOmcZSccbNQYArHE504B4YCqOmoaSYYkKtMsE8jqzpPhNjfzp/haW+710LX a0Tkx63ubUFfclpxCDezeWWkWaCUN/cALw3CknLa0Dhy2xSoRcRdKn23tNbE7qzN E0S3ySvdQwAl+mG5aWpYIxG3pzOPVnVZ9c0p10a3CitlttNCbxWyuHv77+ldU9U0 WicCAwEAAaOB3DCB2TAdBgNVHQ4EFgQUrb2YejS0Jvf6xCZU7wO94CTLVBowCwYD VR0PBAQDAgEGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUrb2YejS0 Jvf6xCZU7wO94CTLVBqhc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlNFMRQwEgYDVQQKEwtBZGRU cnVzdCBBQjEmMCQGA1UECxMdQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgVFRQIE5ldHdvcmsx IjAgBgNVBAMTGUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFsIENBIFJvb3SCAQEwDQYJKoZIhvcN AQEFBQADggEBALCb4IUlwtYj4g+WBpKdQZic2YR5gdkeWxQHIzZlj7DYd7usQWxH YINRsPkyPef89iYTx4AWpb9a/IfPeHmJIZriTAcKhjW88t5RxNKWt9x+Tu5w/Rw5 6wwCURQtjr0W4MHfRnXnJK3s9EK0hZNwEGe6nQY1ShjTK3rMUUKhemPR5ruhxSvC Nr4TDea9Y355e6cJDUCrat2PisP29owaQgVR1EX1n6diIWgVIEM8med8vSTYqZEX c4g/VhsxOBi0cQ+azcgOno4uG+GMmIPLHzHxREzGBHNJdmAPx/i9F4BrLunMTA5a mnkPIAou1Z5jJh5VkpTYghdae9C8x49OhgQ= -----END CERTIFICATE----- SUPPORT - TCC The Computer Company

Support

TCC levert ondersteuning op alle door haar geleverde producten en/of diensten. Voor al uw vragen kunt u tijdens kantooruren terecht bij onze helpdesk.

U kunt de status van uw melding(en) altijd volgen via onze Support Portal. Naast de huidige status kunt u hierin de historie van alle communicatie terugvinden. Klik hier om deze portal te openen.

Remote Support / TeamViewer Quick Support

Onze medewerkers kunnen u verzoeken om toegang te verlenen tot uw systeem. Hiertoe zetten wij speciale software in:
Klik hier om deze software te starten.

Downloads

Onderstaand vindt u een overzicht van door ons aangeboden downloads. Indien er voor uw organisatie specifieke downloads beschikbaar zijn heeft u van ons inloggegevens ontvangen. Middels deze gegevens kunt u aan de rechterzijde van deze pagina inloggen om deze downloads te benaderen.

HPE Silver PartnerWebsense Gold PartnerPlatform Outsourcing NederlandExact Certified PartnerVodafoneInnovaphone Authorized Reseller (iAR)APC Reliability Provider PartnerVeeam Silver ProPartnerNutanixRIPE NCCCitrix Silver Solution ProviderCisco Select Certified PartnerVMware Professional Solution ProviderHP Gold Client Virtualization Specialist